Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. SizzL Dating Events, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 76436128, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als SizzL.

2. De wederpartij wordt in deze voorwaarden aangeduid als deelnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan SizzL tegen betaling events en producten ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens SizzL waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Bij het inschrijven voor event wordt akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

4. De algemene voorwaarden van de deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien SizzL afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.


Artikel 3 Aanbod
1. SizzL kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Indien het aanbod wordt aanvaard ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Met de acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Het eigendom van producten gaat pas over na volledige betaling.

3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. SizzL heeft het recht de vergoedingen aan te passen.

4. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Het is niet mogelijk deel te nemen aan een event wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.

SizzL voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met haar aankoop beoogde en kan geen garantie of succes geven.

SizzL behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 6 Informatieverstrekking

1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan SizzL.

2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. Een deelnemer dient single te zijn en zich in te schrijven in zijn of haar leeftijdscategorie.

3. SizzL staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door deelnemers. SizzL zal zich wel zoveel mogelijk inspannen om deelnemers die foutieve informatie hebben verschaft uit te sluiten van het event en indien nodig toekomstige events.

4. Deelnemer vrijwaart SizzL voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7 Aansprakelijkheid schade

1. SizzL is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten en producten van SizzL.

3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet delen van persoonlijke gegevens tijdens een event.

4. SizzL is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemer tijdens een event.

5. SizzL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen tijdens het event.

6. Indien deelnemer schade veroorzaakt op de door SizzL gehuurde locatie, is deelnemer zelf gehouden de schade te vergoeden.

7. SizzL kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het verloop van contacten na een event.

8. In het geval dat SizzL een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door SizzL in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

9. Deelnemer vrijwaart SizzL tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 8 Toegang event

Het toegangsbewijs geeft toegang aan één deelnemer en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. SizzL kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar is afgenomen.

SizzL is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.

Een toegangsbewijs geeft tot 10 minuten na aanvang toegang tot het event.
Artikel 9 Intellectueel eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt SizzL alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.

2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. SizzL is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade.

3. Wanneer fotos worden gemaakt tijdens een event door deelnemer dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan SizzL en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer SizzL in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

4. SizzL zal zelf ook sfeerimpressies maken gedurende het event. Indien deelnemer hier bezwaar tegen heeft dient dit voorafgaand aan het event kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10 Communicatie en gedrag

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. SizzL zal te allen tijde discreet omgaan met alle verstrekte gegevens.

2. Deelnemers zijn gehouden zich juist en respectvol te gedragen tijdens en na een event tegenover andere deelnemers. SizzL is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers na het event.

3. SizzL behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag de diensten van SizzL belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het betreffende vent onverlet.

Artikel 11 Wijziging en annulering

In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft SizzL de mogelijkheid een event te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. SizzL maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een event kenbaar. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden heeft deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en zal het reeds betaalde bedrag binnen 5 tot 10 werkdagen worden terugbetaald.

SizzL is gerechtigd een event te annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald. SizzL maakt dit tijdig kenbaar aan deelnemer en het reeds betaalde bedrag zal worden teruggestort.

SizzL behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een event. In geval de locatie of data door SizzL wordt gewijzigd, heeft deelnemer het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een event op een later moment. Indien een offline event wordt verplaats naar een online event, ontstaat geen recht op restitutie.

Wanneer deelnemer onverwachts verhinderd is voor een event mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en van hetzelfde geslacht is als de deelnemer die het kaartje heeft gekocht en de nieuwe gegevens uiterlijk twee dagen voor aanvang van het event aan SizzL worden doorgegeven. Er ontstaat bij annulering geen recht op restitutie.

SizzL behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een event belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende event of toekomstige events uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende event onverlet.

Artikel 12 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 Herroepingsrecht

Deelnemer hebt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten uit de webshop te ontbinden. SizzL kan vragen naar de reden van herroeping, maar deelnemer is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat deelnemer het product heeft ontvangen.

Artikel 14 Verplichtingen bij herroeping

Deelnemer dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de deelnemer.

SizzL stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging.

SizzL vergoedt de betalingen binnen 14 dagen nadat deelnemer de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 15 Uitoefening van herroepingsrecht

Deelnemer meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan SizzL dat hij gebruik maakt van het herroepingsrecht.

Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt deelnemer het product, in originele staat en verpakking, terug.

De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt aan deelnemer toe. Deelnemer dient een verzendbewijs te kunnen tonen.

De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van deelnemer.

Artikel 16 Levering en bezorging fysieke producten

Als verzendadres geldt het adres dat deelnemer heeft opgegeven. SizzL is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

SizzL is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.

SizzL streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.

Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan vier weken heeft deelnemer het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 17 Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig.

2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd.

3. Indien de aangekochte dienst of product een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon is er geen recht op restitutie van de overgebleven waarde.

4. Een cadeaubon kan niet retour worden genomen en is niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 18 Klachten

Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan SizzL.

SizzL streeft ernaar binnen 2 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het deelnemer vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 19 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SizzL is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SizzL en betrokken derden 12 maanden.